• Home >
  • About Us >
  • Corporate Values

banner templete

 

ค่านิยมองค์กรของ คัมมิ่นส์ ดีเคเอสเอช

ความซื่อสัตย์และคำมั่นสัญญา
พยายามอย่างเต็มที่ที่จะทำสิ่งที่ถูกต้อง และทำในสิ่งที่พูดไว้ว่าจะทำ
 
คิดอย่างเจ้าของกิจการ
มีจิตวิญญาณของผู้ประกอบการ คิดริเริ่มปฏิบัติด้วยตัวเราเอง  เพื่อให้ลูกค้ามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทำงานได้รวดเร็วขึ้นและเป็นที่หนึ่ง 
 
สร้างผลงานที่เหนือกว่า 
เหนือความคาดหวัง อย่างต่อเนื่อง
 
ความรับผิดชอบต่อสังคม
บริการและปรับปรุงชุมชนที่อาศัยอยู่ให้ดียิ่งขึ้น
 
ความหลากหลาย
ยอมรับในความคิดที่แตกต่างและหลากหลายของผู้คนในโลก อย่างให้เกียรติและเคารพในมุมมองเหล่านั้น